Stanovy klubu

Stanovy spolku
Jeep Wrangler Club Czech Republic, z.s.I. Název a sídlo spolku

Název sdružení: Jeep Wrangler Club Czech Republic, z.s.
Sídlo sdružení: Trnová 34, 252 10 Praha Západ
IČ: 270 57 330


II. Účel spolku

Jeep Wrangler Club Czech Republic, z.s. (dále jen „JWC ČR“) vznikl za účelem sdružování majitelů vozidel Jeep Wrangler.


III. Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: - pořádání společných akcí a setkání majitelů vozidel Jeep Wrangler, - výměny zkušeností při renovaci, opravách a úpravách vozů Jeep Wrangler, - spolupráce se spolky, kluby a jinými organizacemi v České republice i v zahraničí, s podobným zaměřením a předmětem činnosti, - provozu vlastního webu a fóra za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti.
Veškerá činnost JWC ČR je založena na společném zájmu členů o vozy Jeep Wrangler, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter a vychází z tradice těchto vozů.


IV. Vznik a zánik členství

1. Členství v JWC ČR je dobrovolné. Členství v JWC ČR není na překážku členství v jiných sdruženích, jejichž činnost není v rozporu s JWC ČR.
2. Členem JWC ČR se může stát jakákoli osoba starší 18ti let, vlastnící vozidlo Jeep Wrangler, která uhradí roční členský příspěvek, každoročně stanovený členskou schůzí a splní podmínky stanovené přílohou č. 1 stanov o přijímání nových členů.
3. Členství vzniká dnem uhrazení členského příspěvku a trvá vždy do 31.12. toho roku, ve kterém byl členský příspěvek uhrazen.
4. Členství se automaticky prodlužuje uhrazením členského příspěvku na další rok.
5. V případě, že členský příspěvek stávajících členů na další aktuální rok nebude uhrazen do 28.2. aktuálního roku, členství v JWC ČR automaticky zaniká. Je možné ho obnovit opětovným uhrazením členského příspěvku na příslušný rok a souhlasem Rady Starších.
6. Výši členského příspěvku na kalendářní rok stanovuje členská schůze na návrh Rady Starších.
7. Předseda JWC ČR vede seznam členů JWC ČR. Seznam je na požádání povinen předložit k nahlédnutí kterémukoli členu JWC ČR
8. Členství zaniká:
a) neuhrazením ročního členského příspěvku na aktuální rok do 28.2.
b) rozhodnutím člena, který již nechce být nadále člen spolku, a to dnem doručení jeho písemného sdělení předsedovi klubu
c) vyloučením člena pro neplnění základních povinností daných Stanovami nebo porušováním etiky a zájmů JWC ČR, a to dnem rozhodnutí Členské schůze
d) dnem úmrtí člena
e) zánikem JWC ČR


V. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo a povinnost podílet se akcích a jiných činnostech JWC ČR, vše v rozsahu stanoveném Stanovami
2. Člen má právo předkládat vlastní návrhy aktivit, vhodných k činnosti JWC ČR
3. Člen má právo účastnit se jednání Členské schůze a na něm hlasovat
4. Člen má právo volit a být volen do orgánů JWC ČR
5. Člen je povinen platit členské příspěvky ve stanovených termínech
6. Člen je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli, zájmy nebo etikou JWC ČR, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst JWC ČR
7. Člen je povinen dodržovat stanovy JWC ČR a rozhodnutí řídících orgánů JWC ČR, které byly přijaty v souladu s těmito Stanovami
8. Člen má právo obracet se na orgány JWC ČR s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
9. Člen má právo být informován o veškeré činnosti JWC ČR, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství v JWC ČR a také používat klubové logo a jiné označení JWC ČR
10. Člen nemá právo klubové logo a jiné označení JWC ČR upravovat, napodobovat nebo bez souhlasu předsedy nebo Rady Starších JWC ČR pronajímat, prodávat či půjčovat nečlenům JWC ČR


VI. Struktura a orgány JWC ČR

Orgány JWC ČR jsou:
a) Předseda b) Rada Starších
b) Členská schůze


VII. Předseda JWC ČR

1. Statutárním orgánem JWC ČR je Předseda. Předsedu JWC ČR volí členské schůze prostou většinou přítomných členů na 3 roky.
2. Počet členů statutárního orgánu je jeden. Za JWC ČR jedná Předseda.
3. Předseda naplňuje rozhodnutí Rady Starších a zastupuje JWC ČR navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech JWC ČR nebo je oprávněn k tomuto zmocnit jiného člena JWC ČR.
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady Starších, vedení účetní evidence a plynulý chod JWC ČR.
5. V případě nepřítomnosti může předseda písemně pověřit určeného člena Rady Starších. Předseda je členem Rady Starších.
6. Předseda může být odvolán členskou schůzí. K odvolání je nutná 2/3 většina přítomných členů.


VIII. Rada Starších JWC ČR

Řídícím orgánem JWC ČR je Rada Starších. Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s cíli stanovenými Stanovami a rozhodnutími Členské schůze, která jsou pro ni závazná.
1. Rada Starších má 5 členů včetně Předsedy JWC ČR, který je automaticky členem Rady Starších. Členy Rady Starších mohou být pouze fyzické osoby z řad členů JWC ČR. Členové Rady Starších mohou být voleni opakovaně.
2. Členové Rady Starších jsou voleni nadpoloviční většinou Členské schůze na funkční období 3 let.
3. Členové Rady Starších vykonávají svou funkci až do doby zvolení nové Rady Starších.
4. Člen Rady Starších může být v průběhu volebního období odvolán na návrh 10 členů JWC ČR prostou většinou členské schůze, která musí současně zvolit nového člena Rady Starších, jinak zůstává členem Rady Starších dosavadní člen.
5. Členství v radě zaniká:
a) nahrazením za jiného člena rozhodnutím Členské schůze,
b) odvoláním Členskou schůzí,
c) zánikem členství v JWC,
d) vzdáním se funkce písemným oznámením Radě Starších,
e) smrtí člena.
6. Rada Starších za svou činnost odpovídá Členské schůzi.
7. Rada Starších řídí činnost JWC ČR v období mezi zasedáními Členské schůze.
8. Rada Starších zejména
a) koordinuje činnost JWC ČR,
b) svolává Členskou schůzi,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí Členské schůze,
d) navrhuje výši a rozhoduje o použití členských příspěvků,
e) kontroluje činnost případných smluvních pracovníků JWC ČR,
f) zajišťuje materiální, finanční a personální zdroje pro činnost JWC ČR a dosahování jeho cílů,
g) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou určeny pro projednání na Členskou schůzi.
9. K výkonu kterékoli své pravomoci může Rada Starších písemně pověřit Předsedu sdružení nebo jiného člena Rady Starších. Toto pověření může kdykoli odvolat.
10. K zajištění administrativních činností JWC ČR a organizace vnitřních záležitostí a provádění cílů JWC ČR může Rada Starších přijmout vnitřní předpisy. Tyto předpisy nesmí být v rozporu se Stanovami a obecně závaznými právními předpisy.
11. Radu Starších svolává kdokoliv z jejích členů nebo Předseda klubu, nejméně však jeden krát ročně.
12. Rada Starších je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
13. Rada Starších rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas Předsedy klubu. Zápis ze schůze Rady Starších podepisuje Předseda Klubu a jeden její člen.


IX. Členská schůze

Nejvyšším orgánem JWC ČR je Členská schůze, která se schází nejméně jedenkrát ročně.
Členská schůze
- volí a odvolává Předsedu
- volí a odvolává členy Rady Starších,
- rozhoduje o vyloučení členů
- provádí změny Stanov
1. Řádné jednání Členské schůze je svoláváno Radou Starších nejméně jedenkrát ročně; na tomto jednání musí být Radou Starších přednesena zpráva o činnosti JWC ČR, výsledcích hospodaření JWC ČR, stavu členské základny JWC ČR. Pozvánka na jednání musí být písemná, zaslána poštou, emailem, příp. zveřejněná na klubovém webu či fóru, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem), na kontaktní údaj členem sdělený, všem členům JWC ČR nejméně 10 dnů přede dnem jednání, jinak nemůže přijmout platné rozhodnutí, ledaže se všichni členové nedohodnou jinak. Požaduje-li to alespoň jedna polovina všech členů, je Rada Starších povinna svolat jednání Členské schůze do 30ti dnů kdykoliv během roku.
2. Členská schůze je usnášení schopná pokud je přítomna alespoň 1/3 všech členů. Každý člen má na Členské schůzi jeden hlas.
3. Kterýkoliv člen může navrhnout zařazení nového bodu na program jednání členské schůze a ta o jeho zařazení musí hlasovat.
4. Jednání vede Předseda spolku nebo jiný Radou Starších pověřený člen Rady Starších. Z jednání se pořizuje zápis, který podepisuje Předseda spolku a alespoň dva členové Rady Starších, kteří byli jednání přítomni, a není-li jich, jiní členové JWC ČR. Zápis je na žádost zasílán všem členům JWC ČR.
5. Do působnosti Členské schůze patří:
a) navrhovat a schvalovat změny stanov JWC ČR,
b) rozhodovat o zásadních provozních záležitostech předložených k projednání Radou Starších,
c) schvalovat zprávy o činnosti JWC ČR,
d) schvalovat rozpočet JWC ČR a jeho změny,
e) projednávat a schvalovat závěrečnou zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky,
f) rozhodovat o vyloučení členů,
g) volit a odvolávat Předsedu
h) volit a odvolávat členy Rady Starších
i) hlasovat o zániku JWC ČR. V tomto případě musí být pro min. 75% všech členů JWC ČR
6. Rozhodnutí Členské schůze je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
7. K výkonu kterékoli své pravomoci může Členská schůze písemně pověřit Radu Starších. Toto pověření může kdykoli odvolat.


X. Zásady hospodaření

1. Finanční hospodaření se řídí rozpočtem schváleným na jednání Členské schůze pro příslušný kalendářní rok.
2. Příjmy JWC ČR tvoří zejména:
a) roční členský příspěvek
b) dary
c) granty, dotace, subvence z veřejných i soukromých zdrojů
d) výnosy z majetku JWC ČR
3. Pokud JWC ČR dostane účelové dotace, je nakládání s těmito prostředky možné jen v rámci vázaného účelu.
4. Za své závazky odpovídá JWC ČR celým svým majetkem.
5. Účetním obdobím je jeden kalendářní rok.


XI. Zrušení a zánik spolku

1. O zrušení JWC ČR rozhoduje Členská schůze dle podmínek uvedených v těchto Stanovách
2. Ustanovení zákona o dalších způsobech zániku sdružení nejsou tímto dotčena


XII. Závěrečná ustanovení

1. Funkční období stávajícího Předsedy spolku a Rady Starších končí tři roky po schválení těchto stanov členskou schůzí a svou funkci vykonávají do zvolení nových orgánů.
2. Tyto Stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí.
3. V otázkách v těchto Stanovách neupravených se použije obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.